Przejdź do treści

Konfiguracja telefonów - Konfiguracja automatyczna - Snom

Telefony Snom mogą być automatycznie skonfigurowane z VoIPstudio. To znacznie upraszcza wdrażanie i konfigurację urządzeń.

Uwaga: jeśli twój telefon został zakupiony w VoIPstudio, został on już skonfigurowany dla Ciebie i nie trzeba tego telefonu konfigurować automatycznie lub manualnie. Zapoznaj się z sekcją Edycja telefonu, aby przypisać nr wewnętrzny.

Uwaga: jeśli Twój telefon nie został zakupiony w VoIPstudio, wykonaj reset do ustawień fabrycznych opisany powyżej w sekcji Przywracanie ustawień fabrycznych.

Możesz uzyskać adres IP telefonu, wykonując czynności opisane w sekcji Znajdowanie adresu IP telefonu powyżej.

Przed rozpoczęciem proszę dodaj telefon w panelu administracyjnym VoIPstudio jak pokazano poniżej:

phones.png

Figure 25.1 Dodaj telefon

Aby dodać telefon zakupiony od innego dostawcy:

Naciśnij przycisk Dodaj telefon znajdujący się w panelu Telefony. 1. Wybierz model swojego urządzenia. 2. Wprowadź adres MAC urządzenia - pięć grup cyfr i liter oddzielonych dwukropkiem, na przykład : 00:1a:4d:5c:25:8d. Zwykle wydrukowany na etykiecie znajdującej się z tyłu urządzenia. 3. Nazwij urządzenie zgodnie z wymaganiami. 4. Kliknij przycisk Zatwierdź. 5. Skopiuj i wklej adres URL do konfiguracji telefonu, jak pokazano poniżej.

Po dodaniu obsługiwanych urządzeń do naszego systemu można uzyskać adres URL automatycznej konfiguracji, wprowadzić go w ustawieniach urządzenia i zarządzać telefonem za pośrednictwem internetowego panelu sterowania.

Snom-auto-provisioning.png

Figure 25.2 Telefony Snom - autokonfiguracja

Aby automatycznie skonfigurować telefon Snom, zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia i wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij link Advanced na lewym pasku bocznym.
  2. Wybierz Update.
  3. Upewnij się, że opcja Update Policy jest ustawiona na Update automatically
  4. Skopiuj i wklej swój Profile URL (patrz (2) na rysunku 13.6 powyżej) w polu (4).
  5. Naciśnij przycisk Submit All Changes.

Po chwili Twój telefon Snom uruchomi się ponownie i uzyska automatycznie dane konfiguracyjne z usługi VoIPstudio.