Do szybkiego poczytania | 31/10/2023

Opanuj kontrolę jakości w swoim call center

VoIP phone service background
Call center

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym centra telefoniczne odgrywają kluczową rolę w sukcesie wielu firm. Służą jako główny interfejs bezpośredniej komunikacji z klientami i odgrywają kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji.

Jednak skuteczne zarządzanie call center w coraz bardziej konkurencyjnym i zorientowanym na klienta świecie stwarza poważne wyzwania.

Jednym z takich wyzwań jest kontrola jakości w call center. Proces ten jest miarą zapewnienia jakości i podstawowym filarem zapewniania wyjątkowej obsługi klienta. Kontrola jakości w kontekście nowoczesnego call center nie wchodzi w grę; jest to bezwzględna konieczność.

Jeśli jesteś częścią call center i chcesz poprawić jakość obsługi klienta, musisz zrozumieć i opanować wdrażanie kontroli jakości w swoim call center.

NA CZYM POLEGA KONTROLA JAKOŚCI W CALL CENTER

Kontrola jakości w call center to systematyczny i rygorystyczny proces mający na celu zapewnienie, że interakcje z klientami, czy to rozmowy telefoniczne, czaty online, czy e-maile, spełniają standardy jakości wyznaczone przez firmę . Innymi słowy, jest to zestaw praktyk i narzędzi zapewniających spójną, profesjonalną i zadowalającą obsługę każdego kontaktu z klientem.

W call center kontrola jakości obejmuje kilka istotnych aspektów wykraczających poza pomiar liczby odebranych połączeń i czasu trwania każdej interakcji. Polega na kompleksowej ocenie jakości komunikacji, skuteczności rozwiązywania problemów i, co równie ważne, satysfakcji klienta.

Znaczenie zapewnienia wysokiej jakości usług

Nie można niedoceniać wdrożenia solidnego systemu kontroli jakości w call center. W wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym, w którym klienci mają szeroki wybór opcji i wysokie oczekiwania, jakość usług stała się czynnikiem decydującym o sukcesie. Wysoka jakość usług sprzyja lojalności klientów i może prowadzić do pozytywnych rekomendacji, a ostatecznie do zwiększenia przychodów.

Kontrola jakości to nie tylko pomiar i korygowanie słabych wyników, ale także strategiczne narzędzie służące do identyfikowania możliwości ulepszeń. Systematycznie analizując interakcje z klientami, call center może zidentyfikować wzorce, trendy i obszary, w których potrzebne są szkolenia lub dostosowania procesów, aby zapewnić jeszcze lepszą obsługę.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA KONTROLI JAKOŚCI W CALL CENTER

Korzyści wewnętrzne:

 • Zwiększona wydajność: Kontrola jakości może pomóc zidentyfikować nieefektywne procesy i obszary wymagające poprawy w zarządzaniu połączeniami, zwiększając efektywność operacyjną.
 • Motywacja pracowników: Agenci, którzy otrzymują informację zwrotną i uznanie za swoje wyniki, są zwykle bardziej zmotywowani i zaangażowani.
 • Redukcja kosztów: Skuteczne rozwiązanie już po pierwszym kontakcie może obniżyć koszty powtarzających się połączeń i zwiększyć produktywność.

Korzyści zewnętrzne:

 • Zadowolenie klienta: Skuteczna kontrola jakości stale poprawia satysfakcję klienta, zwiększając jego lojalność i retencję.
 • Pozytywna reputacja: Zadowoleni klienci chętniej wypowiadają się pozytywnie o firmie, przyczyniając się do pozytywnej reputacji i przyciągając nowych klientów.
 • Utrzymanie klienta: Wysokiej jakości obsługa klienta może sprzyjać długoterminowemu zatrzymaniu klientów i tworzeniu lojalnych klientów, którzy będą nadal robić interesy z firmą.

WDROŻENIE PROCESU KONTROLI JAKOŚCI W CALL CENTER

Pomyślne wdrożenie kontroli jakości w call center wymaga strategicznego podejścia i szeregu kluczowych kroków, aby proces był skuteczny i korzystny zarówno dla firmy, jak i klientów.

Wdrażanie kontroli jakości to proces wymagający zaangażowania, poświęcenia i ciągłego skupiania się na doskonaleniu. Wykonując te kroki i utrzymując długoterminowe zaangażowanie w jakość usług, Twoje call center będzie w stanie sprostać, a nawet przekroczyć oczekiwania klientów.

Oto szczegółowy przewodnik, jak wykonać to ważne zadanie:

1. Jasno określ cele

Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie celów, które chcesz osiągnąć poprzez wdrożenie kontroli jakości w call center. Cele te powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART).

Przykładowe cele to poprawa satysfakcji klienta o określony procent lub skrócenie średniego czasu obsługi połączeń.

2. Zaprojektuj ramy ewaluacji

Opracuj szczegółowe ramy oceny opisujące kryteria i standardy pomiaru jakości w interakcjach z klientami.

Może obejmować sposób, w jaki agenci radzą sobie z zapytaniami, dokładność przekazywanych informacji oraz uprzejmość w komunikacji.

3. Wybierz zespół kontroli jakości

Istotne jest powołanie zespołu lub grupy ekspertów odpowiedzialnych za nadzór i realizację kontroli jakości.

Zespół ten powinien składać się z osób posiadających doświadczenie w call center i ocenie jakości obsługi klienta.

4. Szkolenie personelu

Szkolenia są niezbędne, aby wszyscy pracownicy rozumieli znaczenie kontroli jakości i sposobu jej przeprowadzania. Oferuj programy szkoleniowe, które dotyczą standardów jakości, oczekiwań i najlepszych praktyk.

5. Opracuj strategię monitorowania

Ustanowienie ciągłego procesu monitorowania interakcji między agentami i klientami. Może to obejmować nagrywanie rozmów, przeglądanie czatów online lub ocenę e-maili. Monitoring powinien być obiektywny i skupiać się na z góry określonych kryteriach.

6. Ciągła ocena i informacja zwrotna

Po ocenie interakcji przekaż opinię agentom. Powinien to być proces ciągły, który wskazuje obszary wymagające poprawy oraz docenia i świętuje sukcesy.

7. Wdrożenie działań korygujących

Jeżeli w kontroli jakości zostaną zidentyfikowane powtarzające się braki, konieczne jest wdrożenie działań korygujących. Może obejmować dodatkowe szkolenia, przeglądy procesów lub zmiany w technologii.

8. Wykorzystaj technologię wspierającą

Technologia odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu kontroli jakości. Korzystaj z systemów zarządzania jakością i narzędzi analizy danych, aby ułatwić proces monitorowania i oceny.

9. Skuteczna komunikacja

Upewnij się, że cała organizacja jest poinformowana o procesie kontroli jakości i jego wynikach. Skuteczna komunikacja gwarantuje, że wszyscy realizują cele i angażują się w ciągłe doskonalenie.

10. Pomiar wyników

Regularnie oceniaj i mierz wyniki osiągnięte dzięki kontroli jakości. Porównaj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) przed i po wdrożeniu, aby ocenić wpływ na satysfakcję klienta i efektywność operacyjną.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI (KPI) W KONTROLI JAKOŚCI CALL CENTER

Pomiar wydajności jest niezbędny do oceny skuteczności kontroli jakości w call center. Śledzenie i zarządzanie tymi wskaźnikami KPI ma kluczowe znaczenie dla oceny i poprawy wydajności call center. Każdy z tych wskaźników dostarcza cennych informacji na temat obszarów wymagających poprawy i powodzenia w obsłudze klienta, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji i ciągłe doskonalenie jakości.

Oto niektóre z najważniejszych wskaźników KPI i ich znaczenie:

Rozwiązanie pierwszego kontaktu (FCR)

FCR mierzy zdolność call center do rozwiązywania zapytań i problemów klientów już podczas pierwszej interakcji. Wysoki FCR wskazuje na efektywność i zadowolenie klienta, ponieważ zmniejsza potrzebę dzwonienia z tym samym problemem.

Średni czas obsługi (AHT)

AHT reprezentuje średni czas trwania każdego połączenia przez agenta. Jeśli AHT jest zbyt długi, może to wskazywać na nieefektywność. Jednak istotne jest zrównoważenie szybkości i jakości usług, ponieważ pośpieszne interakcje mogą prowadzić do niezadowolenia.

Satysfakcja Klienta (CSAT)

CSAT bezpośrednio mierzy satysfakcję klienta z otrzymanej usługi. Klienci proszeni są o ocenę swoich doświadczeń w skali, a wysoki wynik CSAT świadczy o wysokim zadowoleniu.

Wynik Net Promoter Score (NPS)

NPS ocenia lojalność klientów i chęć polecania firmy innym. Klienci dzielą się na promotorów, pasywnych i krytyków. Wysoki NPS oznacza zadowolonych klientów, którzy chętniej polecają innym.

Wskaźnik porzuconych połączeń

Wskaźnik ten mierzy liczbę połączeń, które klienci wykonują, zanim agent będzie mógł w nich uczestniczyć. Wysoki wskaźnik porzuconych połączeń może wskazywać na niemożność obsługi zapotrzebowania lub zbyt długi czas oczekiwania.

Jakość nagrywania rozmów

Niezbędna jest kontrola nagrań rozmów przez osoby oceniające jakość. Do pomiaru liczby interakcji spełniających ustalone standardy można wykorzystać takie wskaźniki, jak odsetek połączeń wysokiej jakości.

Szybkość transferu i eskalacji

Wskaźnik ten mierzy, jak często agenci muszą przekazywać lub eskalować połączenia na wyższy poziom. Wiele transferów może wskazywać na potrzebę szkolenia lub brak autonomii agenta.

Współczynnik błędów i korekcji

Istotnymi wskaźnikami są ilość błędów w informacjach przekazywanych klientom oraz skuteczność w korygowaniu tych błędów. Powtarzające się błędy mogą wskazywać na potrzebę usprawnienia procesu lub przeszkolenia personelu.

Zatrzymanie klienta

Ten KPI mierzy liczbę klientów, którzy kontynuują współpracę z firmą w miarę upływu czasu. Wysoka retencja jest wyraźnym sygnałem zadowolenia klienta.

Średni czas oczekiwania

Mierzy, jak długo klienci czekają, zanim zostaną obsłużeni. Utrzymanie rozsądnego czasu oczekiwania ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia klienta.

VOIPSTUDIO: ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE DO KONTROLI JAKOŚCI

Technologia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia kontroli jakości w call center. Spośród wielu dostępnych narzędzi, niezbędnym rozwiązaniem posiadającym kilka znaczących zalet jest protokół Voice over Internet Protocol (VoIP).

Przyjrzyjmy się, jak zaawansowane funkcje VoIPstudio mogą ułatwić kontrolę jakości i zwiększyć wydajność operacyjną:

Nagrywanie rozmów

Dostawcy VoIP umożliwiają bardziej wydajne i dokładne nagrywanie rozmów niż tradycyjne technologie telefoniczne. Każda interakcja z klientem może być bezpiecznie rejestrowana i przechowywana na platformie cyfrowej. Zapisy te stają się cennym źródłem danych do kontroli jakości.

Zalety:

 • Łatwy dostęp do nagrań: przełożeni i oceniający mogą szybko i łatwo uzyskać dostęp do nagrań rozmów, dzięki czemu proces recenzji i przekazywania informacji zwrotnych jest bardziej efektywny.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: Nagrania rozmów można bezpiecznie przechowywać, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i zapewnić dowód w przypadku sporów lub problemów prawnych.
 • Identyfikacja obszarów ulepszeń: słuchając interakcji w czasie rzeczywistym, można zidentyfikować możliwości natychmiastowych ulepszeń i przekazać je agentom.

Monitorowanie na żywo

VoIPstudio oferuje kilka przydatnych funkcji dla kierowników call center, umożliwiających ocenę wydajności agentów oraz monitorowanie lub asystowanie w czasie rzeczywistym:

Włamanie lub blokada połączenia

Przełożeni mogą podsłuchiwać rozmowy na bieżąco i w razie potrzeby udzielać pomocy lub interweniować. Jest to korzystne podczas szkolenia w miejscu pracy i radzenia sobie z delikatnymi sytuacjami.

Zalety:

 • Poprawa jakości transmisji na żywo: przełożeni mogą zapewnić agentom natychmiastowe wskazówki i wsparcie, aby zapewnić wysoką jakość obsługi klienta.
 • Natychmiastowe rozwiązanie problemu: jeśli podczas rozmowy telefonicznej pojawi się problem, można go natychmiast rozwiązać, zwiększając satysfakcję klienta.
 • Szkolenie praktyczne: przełożeni mogą korzystać z przykładów w czasie rzeczywistym, aby szkolić agentów i wzmacniać najlepsze praktyki.

O tym, jak przełożony może wykorzystać tę funkcjonalność, dowiesz się, oglądając następujący film:

Konsola nadzorcy

Dodatkowo, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego w celu dokonania niezbędnych korekt, przełożony może uzyskać dostęp do panelu monitorującego, który pozwala mu przeglądać aktywne połączenia w każdej kolejce i monitorować status każdego agenta w czasie rzeczywistym:

Więcej informacji znajdziesz w naszej instrukcji na temat konsoli odbiorczej VoIPstudio klikając na ten link lub w poniższym filmie:

Barometr call center

VoIPstudio udostępnia barometr call center, który pozwala ocenić aktualny stan lub kondycję call center w czasie rzeczywistym, ułatwiając szybkie podejmowanie decyzji. Barometr umożliwia także konfigurację alertów i powiadomień dla kluczowych wartości.

W naszej instrukcji administratora znajdziesz wszystkie informacje na temat tego narzędzia do monitorowania połączeń w czasie rzeczywistym.

Badania satysfakcji

VoIPstudio oferuje także możliwość generowania ankiet satysfakcji klienta uruchamianych przed zakończeniem rozmowy. Pozwala Twoim klientom ocenić jakość usług call center.

Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Więcej informacji na temat ankiet VoIPstudio po rozmowach telefonicznych znajdziesz w tym poście na blogu.

Tagowanie połączeń

Etykietowanie połączeń ma kluczowe znaczenie dla segmentacji i śledzenia. Dzięki funkcjom call center VoIPstudio możesz oznaczać połączenia jako „Nieistotne”, „Sprzedaż zakończona sukcesem”, „Wściekli klienci” lub dowolną inną segmentację, jakiej potrzebujesz.

Umożliwia filtrowanie, sortowanie i kategoryzację połączeń w celu uzyskania wskaźników KPI i raportów zorientowanych na cel.

W poniższym filmie pokazujemy, jak korzystać z tagowania połączeń na naszej platformie.

Analiza danych i raportowanie

VoIP umożliwia zbieranie i dogłębną analizę szczegółowych danych na temat realizacji połączeń . Zawiera informacje o czasie trwania połączenia, czasie oczekiwania, wskaźniku porzuceń i tagowaniu połączeń, a także wiele innych kluczowych danych.

Dane te można wykorzystać do generowania raportów i analizowania trendów w czasie.

Zalety:

 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: raporty generowane na podstawie danych VoIP dostarczają cennych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii kontroli jakości.
 • Identyfikacja wzorców: analizując dane, można zidentyfikować wzorce i trendy w wydajności call center, co prowadzi do proaktywnych ulepszeń.
 • Optymalizacja zasobów: szczegółowe informacje na temat wydajności operacyjnej pomagają efektywniej alokować zasoby.

Integracja z wiodącymi CRM-ami

Jeśli korzystasz już z systemu CRM do zarządzania komunikacją z klientami, VoIPstudio prawdopodobnie się z nim zintegruje. Umożliwia automatyczne rejestrowanie lub nagrywanie rozmów w profilu klienta, zapewniając przejrzysty obraz jego aktywności telefonicznej i dostarczając niezbędnych wskaźników KPI. Z poziomu CRM możesz sprawdzić, czy połączenia klientów są odbierane i jak są obsługiwane.

Niestandardowe rozwiązania poprzez REST-API i webhooki

Dzięki webhookom VoIPstudio i REST-API możesz rozwijać automatyzację niezbędną do usprawnienia procesów lub gromadzenia najbardziej istotnych danych.

Na przykład możesz użyć zdarzeń webhook, aby zarejestrować wszystkich agentów biorących udział w rozmowie i automatycznie wygenerować wiadomość e-mail w celu oceny każdego z nich.

WNIOSKI

Podsumowując, kontrola jakości w call center to coś więcej niż tylko proces; to ciągłe dążenie do doskonałości w obsłudze klienta.

Nie jest to jednak proces statyczny. Ciągłe doskonalenie jest niezbędne. Analizując dane, identyfikując trendy i przekazując informacje zwrotne, call center może stale ewoluować, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów i zachować konkurencyjność na dzisiejszym rynku.

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz rozwiązań technologicznych, które pomogą wdrożyć rygorystyczny system kontroli jakości w Twoim call center. Jeden z naszych techników pomoże Ci w zastosowaniu technologii VoIP do osiągnięcia Twoich celów.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!