VoIP phone service background VoIP phone service background VoIP phone service background

Regulamin świadczenia usług VoIPstudio dla klientów

 1. Przedmiot regulaminu


  Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz klientów przez VoIPstudio.Regulamin ma zastosowanie do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, podmiotów subskrybujących lub kupujących usługi i produkty VoIPstudio

 2. Definicje


  “VoIPstudio” oznacza firmę dostarczającą i obsługującą usługi i produkty „Voice over Internet Protocol”.

  “Usługi i produkty” oznaczają usługi i produkty opisane i oferowane na naszej stronie internetowej.

  “Klient” oznacza firmę lub firmy, osobę lub osoby zarejestrowane w VoIPstudio

  “Witryna” oznacza naszą obecność w sieci WWW pod adresem https://voipstudio.pl która jest publicznie dostępna.

  “Konto” oznacza zapis transakcji dotyczący użytkownika lub użytkowników powiązanych z VoIPstudio

  “Ustawodawstwo” oznacza przepisy ustawowe lub wykonawcze regulujące dostarczanie towarów lub usług pomiędzy VoIPstudio a zarejestrowanymi użytkownikami.

  “Zarejestrowani partnerzy lub podmioty stowarzyszone” odnoszą się do osób powiązanych lub firm wyznaczonych przez VoIPstudio do dystrybucji naszych towarów lub usług wśród użytkowników końcowych.

  “Zasady dopuszczalnego użytkowania” oznaczają wytyczne dostarczone przez VoIPstudio fw celu dopuszczalnego użytkowania. Wytyczne są wyświetlane na stronie internetowej VoIPstudio , ale od czasu do czasu mogą ulec zmianom.

 3. Zawarcie umowy


  1. Przez zawarcie umowy VoIPstudio zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Umową i Regulaminem, a Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi i przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy.

  2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są postanowienia Umowy dotyczącej poziomu Usług, w której przedstawiony został szczegółowy sposób zapewniania przez VoIPstudio dostępności usług oraz szczegółowy sposób korzystania z Usług.

  3. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Regulamin, Umowa lub poszczególne oferty mogą dopuszczać zawarcie umowy również w innej formie niż pisemna, na przykład za pomocą telefonicznego kontaktu, za pośrednictwem strony internetowej VoIPstudio

  4. Umowa zostaje zawarta z osobą,która poda aktualne niezbędne dane do zawarcia Umowy, ważny oryginał pełnomocnictwa bądź umocowania do działania w imieniu mocodawcy, lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów, o których mowa powyżej oraz inne wymagania określone w szczególności w Ofercie.

  5. Po zawarciu umowy, wypełnieniu wszystkich danych rejestracyjnych i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, VoIPstudio dostarczy, odpowiednio: hasło, identyfikator użytkownika i / lub PIN i numer telefonu.

  6. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym) może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia Umowy składając oświadczenie na piśmie z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. W takim przypadku Umowa uważana jest za niezawartą. a Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od VoIPstudio, w terminie niezwłocznym, ale w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy

 4. Zakres Usług


  1. Dostawcą Usługi jest VoIPstudio Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientom Usługi bez żadnych opóźnień, przerw czy zniekształceń. Jednak usługa może być czasami niedostępna bez powiadomienia z powodu konserwacji lub awarii systemu. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności ani nie oferuje rekompensaty w przypadku niedostępności usługi.

  2. Wszystkie towary i usługi są dostarczane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Zasadami dopuszczalnego użytkowania i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Należy pamiętać, że Regulamin aktualnie opublikowany na naszej stronie internetowej zastępuje wszystkie poprzednie Warunki

  4. VoIPstudio zapewnia swoim klientom usługi „Voice over Internet Protocol” i będąc członkiem ITSPA, akceptuje Kodeks postępowania ITSPA, który można znaleźć tutaj. Naszym celem jest przestrzeganie wszystkich przepisów i najlepszych praktyk zapewnianych przez ITSPA. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować z jakiegokolwiek powodu, wszystkie wymagane informacje znajdziesz tutaj. Działając w branży telekomunikacyjnej, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi przepisami Ofcom, dlatego z jakichkolwiek powodów należy czuć potrzebę skontaktowania się z Ofcom

  5. W zakres naszych usług wchodzi m.in.


   - połączenia przychodzące i zakańczanie połączeń wychodzących za pomocą VoIP - Voice over IP

   - w pełni zarządzane hostowane systemy telefoniczne

   - systemy konferencyjne

   - usługi faksowe

   - udostępnianie numerów telefonicznych z całego świata


  6. Utrzymujemy jakość zapewnianych przez nas usług, poprzez ciągłą, bieżącą weryfikację z naszymi klientami wszystkich celów, działań, wyników i opłacalności każdego działania. Zachęcamy do regularnych spotkań przeglądowych i regularnie dostarczamy raporty z postępów.

  7. Dążymy do zachowania najwyższego stopnia poufności we wszystkich naszych kontaktach z potencjalnymi, obecnymi i byłymi klientami, zarówno w zakresie normalnej tajemnicy handlowej, jak i ochrony wszystkich danych osobowych otrzymanych w trakcie świadczenia danych usług biznesowych. Stosujemy te same standardy dla wszystkich naszych klientów, dostawców i współpracowników. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane, chyba że zażąda tego upoważniony organ zarządzający.

  8. Zapewniamy dostęp do publicznych usług wzywania pomocy pod numerem 999/112 i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do takich usług. Istnieje jednak możliwość, że Usługi staną się niedostępne w wyniku przyczyn, na które nie mamy wpływu, na przykład awarii Twojego dostawcy usług internetowych (ISP) lub połączenia internetowego. W takich okolicznościach wszystkie usługi (w tym publiczne usługi połączeń alarmowych 999/112) będą niedostępne. Nasze Usługi mogą nie udostępniać Twojego numeru telefonu i szczegółów lokalizacji operatorowi publicznych służb ratunkowych 999/112, jeśli wykonasz połączenie publiczne. Może być konieczne ustne podanie informacji o lokalizacji i numeru telefonu operatorowi. Jeśli Usługi mają być używane głównie w jednym, stałym miejscu, należy zarejestrować u Nas adres miejsca, w którym usługa będzie używana, aby pomóc organizacjom ratowniczym.

  9. VoIPstudio oferuje Usługi których, jakość lub niezawodność może być inna niż konwencjonalna linia telefoniczna PSTN.

  10. VoIPstudio zapewnia ochronę danych każdego Klienta poprzez przyjęcie Polityki bezpieczeństwa oraz Polityki Cookie stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

 5. Zobowiązania Klienta

  1. Kupując nasze usługi telefonii Voice over IP (VoIP), zgadzasz się na:


   - Możesz nie uzyskać jakości lub niezawodności porównywalnej z konwencjonalną linią telefoniczną PSTN.

   - Usługa może być czasami niedostępna z przyczyn, co do których VoIPstudio nie ma kontroli, na przykład z powodu pogody, przerw w zasilaniu i awarii Twojego dostawcy usług internetowych (ISP) lub połączenia szerokopasmowego. W takich okolicznościach wszystkie usługi ( w tym publiczne usługi połączeń alarmowych 999/998/997/112) będą również niedostępne.

   - Łączność z publicznymi służbami ratunkowymi może napotykać przeszkody, jak wskazano w punkcie powyżej, a w trakcie łączności może istnieć konieczność ustnego podania operatorowi numer telefonu i szczegółowej lokalizacji.

   - Operatorzy i służby ratunkowe mogą, ale nie muszą być w stanie zidentyfikować Twój numer telefonu w celu oddzwonienia, jeśli połączenie nie może zostać zakończone, zostało przerwane lub rozłączone, lub jeśli nie możesz mówić, aby podać im swój numer telefonu i / lub jeśli usługa nie działa z jakiegokolwiek powodu. Ratownicy i służby ratunkowe mogą również nie być w stanie utrzymać otwartej linii w przypadku rozłączenia się.

   - Zgadzasz się informować potencjalnych użytkowników usług o powyższych ograniczeniach oraz rozumiesz i akceptujesz, że zawsze powinieneś mieć alternatywny sposób dostępu do służb ratunkowych 999/998/997/112).

   - Jeśli VoIPstudio zawiesi lub zakończy usługę, możesz NIE być w stanie zadzwonić pod numer 999/998/997/112. W przypadku braku środków na koncie VoIPstudio, nadal będziesz mógł wykonywać połączenia pod numer 999/998/997/112.

   - Może zdarzyć się że, na linii dostępny jest określony rodzaj usługi niezwiązanej z głosem, wówczas przeniesienie numeru poza VoIPstudio może nie być możliwe, a jeśli jest to możliwe, VoIPstudio może naliczyć opłatę za przeniesienie.

   - Usługi faksu przychodzącego mogą nie być dostępne lub kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami wysyłającymi faks.

   - Usługi faksu wychodzącego mogą nie być zgodne ze wszystkimi typami dokumentów.

   - Klient oświadcza i gwarantuje, że posiada (i będzie posiadał w trakcie korzystania z Usługi) wszystkie niezbędne licencje, prawa, zgody i zezwolenia, które są wymagane do umożliwienia Witrynie internetowej korzystania z treści Klienta w celu świadczenia Usługi przez Stronę Internetową i w inny sposób wykorzystywać treści Klienta w sposób przewidziany w Serwisie i niniejszym Regulaminie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za potencjalne naruszenie praw autorskich związane z wszelkimi treściami przechowywanymi i wykorzystywanymi przez niego w ramach Usług świadczonych Klientowi przez Witrynę.

   - Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i kodu PIN udostępnionego przez VoIPstudio przez cały czas trwania umowy oraz odpowiedzialność za wszystkie transakcje i działania, w następstwie których doszło ujawnienia przez Klienta hasła i / lub kodu PIN, nawet jeśli takie transakcje i / lub działania nie były przez Klienta autoryzowane.

   - Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie transakcje lub działania, które mają miejsce na Koncie Klienta. W przypadku nieuprawnionego użycia Konta Klienta lub innego naruszenia bezpieczeństwa należy niezwłocznie powiadomić VoIPstudio. W żadnym wypadku VoIPstudio nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta Klienta.

   - Nowe konta Klientów mogą podlegać kontroli bezpieczeństwa, podczas której niektóre funkcje mogą mieć ograniczoną funkcjonalność

   - W przypadku numerów geograficznych lokalizacja użytkownika końcowego (miejsce zamieszkania / prowadzenia działalności) musi znajdować się w odpowiedniej strefie geograficznej. Klient jest zobowiązany, na żądanie VoIPstudio, przesyłać lokalizację użytkownika końcowego (miejsce zamieszkania / siedziby) w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania, w przeciwnym razie numer może zostać odłączony.


  2. Zaakceptowane przez Klienta postanowienia w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu wiążą się ściśle z Polityką Użytkowania stanowiącą integralną część regulaminu

 6. Rachunek i płatności

  1. Opłaty za Usługi i inne opłaty należne zgodnie z Umową określone są w Rachunkach wystawionych przez VoIPstudio w okresach rozliczeniowych określonych przez VoIPstudio

  2. Klienci zobowiązani są do zapłaty sumy odpowiadającej miesięcznym opłatom za Usługi, za sumę kont użytkowników i innych żądanych usług przez użytkowników. VoIPstudio ma prawo do ręcznego rozliczania usług po ich wykonaniu.

  3. VoIPstudio publikuje swoje ceny w formie elektronicznej dostępnej pod adresami:

   Cennik
   Stawki
   Numery
  4. Karta kredytowa klienta zostanie obciążona po okresie próbnym, po pierwszym miesiącu użytkowania. Po tej opłacie Twoja karta kredytowa będzie automatycznie obciążana pierwszego dnia kolejnych miesięcy za korzystanie z naszej usługi, do momentu anulowania subskrypcji.

  5. W przypadku zakupu Usługi po 19 dniu miesiąca, zostanie naliczona opłata za czas pozostały w bieżącym miesiącu oraz pełna kwota za następny miesiąc.

  6. Za dostarczone towary i usługi VoIPstudio akceptuje większość kart debetowych i kredytowych. Rodzaje akceptowanych kart zostaną określone na stronie internetowej. Wszyscy klienci korzystający z VoIPstudio gwarantują, że są prawowitymi właścicielami kart kredytowych lub debetowych używanych do zakupu towarów lub usług VoIPstudio; że na karcie (-ach) znajduje się ważny numer karty; że data ważności jest późniejsza niż data użycia i że na odwrocie karty znajduje się ważny kod bezpieczeństwa. Wszyscy użytkownicy są niniejszym informowani, że niewłaściwe użycie karty kredytowej / debetowej może być przestępstwem. Należy zauważyć, że wszystkie płatności klientów są zautomatyzowane. Na wyciągu z karty kredytowej zakup dokonany w naszej witrynie internetowej będzie widoczny jako: voipstudio.com

  7. Wszystkie przetwarzane płatności i konta są chronione przez 256-bitowy SSL (certyfikat bezpieczeństwa) - standard branżowy. Do obsługi transakcji używamy jednych z największych na świecie firm zajmujących się przetwarzaniem płatności. Informacje o klientach są traktowane jako poufne i nigdy nie są przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

  8. Klienci, którzy zdecydują się wnieść spór dotyczący jakiejkolwiek płatności dokonanej na rzecz VoIPstudio, zapłacą opłatę administracyjną w wysokości 15,00 GBP lub ich usługa zostanie natychmiast anulowana bez zwrotu kosztów. Anulowanie musi zostać zakończone przy użyciu prawidłowej procedury opisanej poniżej.

  9. Opłata administracyjna jest naliczana za numer przeniesiony z sieci VoIPstudio. Obowiązujące opłaty wynoszą 15 GBP/16 EUR/20 USD za numery indywidualne, 8 GBP/8 EUR/10 USD za numer w przypadku 10 zakresów i 3 GBP/2 EUR/3 USD za numer w przypadku 100 zakresów.

  10. Jeśli Konto Klienta VoIPstudio lub numer telefonu zostaną zamknięte lub zawieszone z jakiegokolwiek powodu, Klient może nie być w stanie wykorzystać pozostałego kredytu VoIP. Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanego kredytu VoIP. Pozostały kredyt nie może również zostać przypisany do zaległych faktur ani wykorzystany jako płatność za inną usługę.

 7. Czas obowiązywania umowy, zawieszenia usług, anulowanie

  1. Możesz anulować swoją subskrypcję w dowolnym momencie, otwierając swój „Panel sterowania”. Instrukcje anulowania są dostępne za pośrednictwem przycisku „Wyślij zgłoszenie” na swoim koncie. Klient, który uważa, że został nieprawidłowo obciążony, aby otrzymać zwrot pieniędzy powinien skontaktować się z VoIPstudio, wypełniając nasz formularz pomocy technicznej w ciągu 10 dni. W przypadku wykrycia błędu VoIPstudio dokona natychmiastowego bezgotówkowego kredytu na koncie danego Użytkownika

  2. Konta Klientów, które pozostaną nieaktywne, zostaną automatycznie zamknięte w przypadku braku aktywności na koncie przez okres 180 dni. Firma wyśle wiadomość e-mail do takich Klientów dziesięć dni przed końcem tego okresu, przypominając im o zbliżającym się terminie,który uprawnia do automatycznego zamknięcia konta. Wszystkie płatności za subskrypcję są dokonywane z miesięcznym wyprzedzeniem i nie podlegają zwrotowi.

  3. VoIPstudio wysyła zamówienia do Stanów Zjednoczonych, Kanady i większości krajów europejskich - złożenie zamówienia nie może być prostsze. Spis krajów, do których dostarczamy usługi i kosztów dostawy znajduje się w tabeli, na końcu regulaminu.

  4. VoIPstudio może wypowiedzieć subskrypcję Klienta w dowolnym momencie, natychmiast po pisemnym powiadomieniu pocztą, e-mailem lub SMS-em, jeśli:

   - Naruszasz jakikolwiek warunek Regulaminu lub Zasad dopuszczalnego użytkowania

   - Podlegasz postępowaniu upadłościowemu

   - Jeśli VoIPstudio uważa, że zachowanie Klienta lub interakcja z jakimkolwiek członkiem personelu VoIPstudio jest niewłaściwa lub obraźliwa. W takim przypadku ostateczna decyzja należy do VoIPstudio bez ciężaru dowodu

   - Odmawiasz stosowania jakichkolwiek zalecanych przez VoIPstudio metod interakcji z VoIPstudio, które mogą się zmieniać od czasu do czasu, aby uwzględnić praktyki robocze VoIPstudio, na przykład składanie wsparcia za pośrednictwem zgłoszenia do pomocy technicznej.

  5. W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia Usług, VoIPstudio jest uprawnione do natychmiastowego zablokowania dowolnej strony internetowej lub Usługi świadczonej Klientom lub hostowanej dla Klientów przez VoIPstudio w ramach Usług oraz do usunięcia wszelkich znajdujących się na niej danych. VoIPstudio jest uprawnione do usunięcia wszystkich takich danych, ale VoIPstudio może, według własnego uznania, przechowywać te dane przez taki okres, jaki zdecyduje VoIPstudio, aby umożliwić Ci ich odebranie na własny koszt, pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należnej VoIPstudio. VoIPstudio jest ponadto uprawnione do zamieszczenia takiego zawiadomienia w przypadku niedostępności takiej strony internetowej, jaką VoIPstudio uzna za stosowną.

  6. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania naszej sieci, konfiguracji systemu lub konfiguracji routingu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy ani nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Usługach, ich konfiguracji ani powiązanych z nimi numerach telefonów lub adresach udostępnionych przez Nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania i bez odpowiedzialności, zmieniać lub modyfikować cechy i funkcjonalność Usług lub modyfikować lub wymieniać sprzęt lub oprogramowanie w Sieci lub w sprzęcie używanym do świadczenia jakiejkolwiek Usługi w Sieci, pod warunkiem, że nie ma on istotnie negatywnego wpływu na wykonaną Usługę.

  7. Możemy, po zawiadomieniu, które jest możliwie wykonalne w danych okolicznościach, przeprowadzić zaplanowaną lub awaryjną konserwację (w tym tymczasowe zawieszenie Usług, jeśli to konieczne) w celu utrzymania lub modyfikacji sieci lub dowolnego urządzenia kończącego sieć („NTE”) (w tym oprogramowania) , który jest własnością Naszą lub naszych dostawców i jest zainstalowany w Twojej siedzibie, umożliwiając Ci korzystanie z Usług.

  8. Jeśli Konto Klienta VoIPstudio lub numer telefonu zostaną zamknięte lub zawieszone z jakiegokolwiek powodu, Klient może nie być w stanie wykorzystać pozostałego kredytu VoIP. Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanego kredytu VoIP. Pozostały kredyt nie może również zostać przypisany do zaległych faktur ani wykorzystany jako płatność za inną usługę.

 8. Zwroty

  1. Przed zwrotem jakichkolwiek towarów koniecznie skontaktuj się z nami, aby otrzymać numer autoryzacji zwrotu (numer RMA). VoIPstudio nie przyjmuje zwrotów bez numeru RMA nadanego przez członka zespołu VoIPstudio. Wszelkie zwroty otrzymane bez wcześniejszego uzgodnienia będą wstrzymane do momentu odbioru przedmiotu przez klienta na własny koszt. Wszystkie zwracane towary należy przesłać za potwierdzeniem odbioru. UWAGA: Jeśli złożysz zamówienie nieprawidłowo i poprosisz o zwrot pieniędzy, zostaniesz obciążony 25% opłatą za uzupełnienie zapasów. Jeśli wysłaliśmy towar nieprawidłowo, wymienimy go lub zwrócimy kwotę w całości.

  2. Gdy dokonujesz zwrotu pamiętaj:

   - Musisz dołączyć wszystko, co możesz (ładowarki, zasilacze, instrukcje, płyty CD, opakowanie itp., jeśli przedmiot ma być uznany za nadający się do odsprzedaży)

   - Możesz spróbować rozwiązać problem zwrotu, kontaktując się z nami (otwórz zgłoszenie do wsparcia VoIPstudio)

   - Musisz wypełnić nasz formularz RMA - w tym celu zaloguj się na swoje konto, kliknij „Prześlij zgłoszenie” i wybierz „Inne” jako „Powód zgłoszenia”. W szczegółach zgłoszenia podaj listę rzeczy, które chcesz zwrócić. W odpowiedzi na Twóje zgłoszenie członek zespołu pomocy technicznej zapewni formularz RMA do wypełnienia.

   - W przesyłce, którą do nas wysyłasz, musisz podać numer RMA i numer zgłoszenia (uzyskany z pomocy technicznej VoIPstudio).

   - W przypadku, gdy zgłosisz, że przedmiot jest wadliwy, a po sprawdzeniu okaże się, że działa on prawidłowo, to wówczas zostaniesz obciążony opłatą za wysyłkę, tj. pokrycie koszty związanych ze zwrotem przedmiotu do Ciebie

   VoIPstudio rozumie, że czasami towary mogą ulec uszkodzeniu. Postaramy się rozwiązać wszelkie problemy. Wielu klientów próbuje zwrócić niekompletne towary lub zwrócić towary, które nie są wadliwe, dlatego w celu zapewnienia uczciwości obowiązują następujące zasady:

   - w przypadku zwrotu towaru w zupełnie nowym stanie i w oryginalnym opakowaniu:w ciągu 14 dni od otrzymania: masz prawo do pełnego zwrotu towaru, w okresie dłuższym niż 14 dni a krótszym niż 1 rok od otrzymania: według naszego uznania, możemy wystawić Państwu notę kredytową, po upływie 1 roku od otrzymania: nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy za produkty.

   - w przypadku zwrotu towaru,który działa,ale jest oznaczony lub niekompletny: w ciągu 14 dni od otrzymania: zwrot kosztów zależy od naszego uznania, w okresie dłuższym niż 14 dni a krótszym niż 1 rok od otrzymania: zwrot kosztów zależy od naszego uznania po upływie 1 roku od otrzymania: nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy za produkty.

   - w przypadku zwrotu towary wadliwego w nowym stanie: w ciągu 14 dni od otrzymania: można zwrócić wadliwy towar i masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy bądź wymiany towaru, wystawiona zostanie nota kredytowa, w okresie dłuższym niż 14 dni a krótszym niż 1 rok od otrzymania: masz prawo do wymiany wadliwego towaru, po upływie 1 roku od otrzymania: nie możemy zaoferować zwrotu, możemy zaoferować naprawę towaru, po upływie1 rok od otrzymania: nie możemy zaoferować zwrotu, możemy zaoferować naprawę towaru

   - w przypadku towaru wadliwego i oznaczonego, niekompletnego, bez oryginlanego opakowania: w ciągu 14 dni od otrzymania: masz prawo do wymiany, w okresie dłuższym niż 14 dni a krótszym niż 1 rok od otrzymania: masz prawo do wymiany, po upływie 1 roku od otrzymania: nie możemy zaoferować wymiany po upływie tego czasu. W ciągu 14 dni od otrzymania: masz prawo do wymiany.

 9. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności

  1. VoIPstudio zawsze dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Ci niezawodną usługę. Należy jednak mieć na uwadzę, że na Naszą usługę może wpływać lub zakłócać pogoda, awaria dostawcy usług internetowych użytkownika, awaria sprzętu, przestępstwa, zakończenie świadczenia usługi i inne zakłócenia. W żadnym wypadku VoIPstudio, jego kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy, agenci, partnerzy, podmioty stowarzyszone lub sprzedawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie, przypadkowe, karne, pośrednie, przykładowe lub wynikowe szkody, utratę usługi telefonii internetowej, utratę zysków lub szkody wynikające korzystania z usługi, sprzętu lub oprogramowania.

 10. Reklamacje i obsługa Klienta

  1. VoIPstudio dokłada wszelkich starań, aby zapewnić doskonałą obsługę i starać się rozpatrywać każdą skargę uczciwie i w rozsądnym terminie. Jeśli jednak klient pozostaje niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej usługi, zachęcamy do skontaktowania się z nami, po czym dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe. Prowadzimy procedurę składania skarg, aby zapewnić Państwu, że wszelkie reklamacje są rozpatrywane sprawnie i w sposób satysfakcjonujący. Jeśli chcesz otrzymać papierową kopię niniejszej procedury reklamacji i rozwiązywania sporów, wyślij swoją prośbę pocztą elektroniczną na adres bok@voipstudio.pl.

  2. W przypadku problemów ze sposobem, w jaki sprzedaliśmy, dostarczyliśmy lub dostarczyliśmy Ci usługę, Klient korzystający z usług i produktów VoIPstudio, ma prawo do wniesienia reklamacji jeśli chce zakwestionować wysokość naliczonych opłat lub jakość usług.

  3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie na adres mailowy:bok@voipstudio.pl lub pomoc@voipstudio.pl lub telefonicznie na numer 48 (81) 8842000 w ciągu 15 (piętnastu) dni od ujawnienia się okoliczności, które ją uzasadniają.

  4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 10.3 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym VoIPstudio niezwłocznie powiadamia reklamującego.

  5. Reklamacja powinna zawierać:

   - imię i nazwisko lub nazwę oraz e-mail administratora konta VoIPstudio

   - identyfikator Konta Klienta

   - określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu

   - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację

  6. W przypadku gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w pkt. 10.6 powyżej VoIPstudio poinformuje Klienta o konieczności jej uzupełnienia, wzywając jednocześnie Klienta do uzupełnienia braków w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.

  7. VoIPstudio rozpatruje reklamacje i w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej wpływu udziela w formie pisemnej odpowiedzi.

  8. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona

  9. Szczegółowe zasady reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usług telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

 11. Ochrona danych osobowych oraz Tajemnica telekomunikacyjna

  1. Wszelkie dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz wyłącznie w sposób opisany w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

  2. VoIPstudio zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w granicach istniejących możliwości technicznych gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa. W zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz innych usług na rzecz Klienta, VoIPstudio ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną. W sytuacji, gdy jest to konieczne dla usunięcia awarii, powstających zakłóceń lub w sytuacji zagrożenia w utrzymaniu sieci albo świadczeniu usług, VoIPstudio – po poinformowaniu osób uczestniczących w połączeniu – ma prawo włączyć się do trwającego połączenia lub je przerwać.

 12. Postanowienia końcowe

  1. Klienci zobowiązują się zawiadomić o każdej zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania, siedziby, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany

  2. Wszelka korespondencja kierowana do Klienta pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

  3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych z klientami będą rozstrzygane według przepisów prawa polskiego (zgodnie z prawem wyboru prawa właściwego do oceny stosunków cywilnych, określonym w Rozporządzeniu Rzym I.

  4. Zgodnie z art. 23 i art. 5 ust. 1 rozporządzenia 44/2001/WE „Bruksela I , w zakresie jurysdykcji wyłącznie właściwym będzie Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu (Polska).

  5. Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2021 roku.

   - Odmawiasz stosowania jakichkolwiek zalecanych przez VoIPstudio metod interakcji z VoIPstudio, które mogą się zmieniać od czasu do czasu, aby uwzględnić praktyki robocze VoIPstudio, na przykład składanie wsparcia za pośrednictwem zgłoszenia do pomocy technicznej.

  6. VoIPstudio wysyła zamówienia do Stanów Zjednoczonych, Kanady i większości krajów europejskich - złożenie zamówienia nie może być prostsze. Spis krajów, do których dostarczamy usługi i kosztów dostawy znajduje się w tabeli, na końcu regulaminu.

  7. VoIPstudio może wypowiedzieć subskrypcję Klienta w dowolnym momencie, natychmiast po pisemnym powiadomieniu pocztą, e-mailem lub SMS-em, jeśli:

   - Naruszasz jakikolwiek warunek Regulaminu lub Zasad dopuszczalnego użytkowania

   - Podlegasz postępowaniu upadłościowemu

   - Jeśli VoIPstudio uważa, że zachowanie Klienta lub interakcja z jakimkolwiek członkiem personelu VoIPstudio jest niewłaściwa lub obraźliwa. W takim przypadku ostateczna decyzja należy do VoIPstudio bez ciężaru dowodu

   - Odmawiasz stosowania jakichkolwiek zalecanych przez VoIPstudio metod interakcji z VoIPstudio, które mogą się zmieniać od czasu do czasu, aby uwzględnić praktyki robocze VoIPstudio, na przykład składanie wsparcia za pośrednictwem zgłoszenia do pomocy technicznej.

  8. W przypadku wypowiedzenia lub zawieszenia Usług, VoIPstudio jest uprawnione do natychmiastowego zablokowania dowolnej strony internetowej lub Usługi świadczonej Klientom lub hostowanej dla Klientów przez VoIPstudio w ramach Usług oraz do usunięcia wszelkich znajdujących się na niej danych. VoIPstudio jest uprawnione do usunięcia wszystkich takich danych, ale VoIPstudio może, według własnego uznania, przechowywać te dane przez taki okres, jaki zdecyduje VoIPstudio, aby umożliwić Ci ich odebranie na własny koszt, pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należnej VoIPstudio. VoIPstudio jest ponadto uprawnione do zamieszczenia takiego zawiadomienia w przypadku niedostępności takiej strony internetowej, jaką VoIPstudio uzna za stosowną.

  9. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania naszej sieci, konfiguracji systemu lub konfiguracji routingu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy ani nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Usługach, ich konfiguracji ani powiązanych z nimi numerach telefonów lub adresach udostępnionych przez Nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania i bez odpowiedzialności, zmieniać lub modyfikować cechy i funkcjonalność Usług lub modyfikować lub wymieniać sprzęt lub oprogramowanie w Sieci lub w sprzęcie używanym do świadczenia jakiejkolwiek Usługi w Sieci, pod warunkiem, że nie ma on istotnie negatywnego wpływu na wykonaną Usługę.

  10. Możemy, po zawiadomieniu, które jest możliwie wykonalne w danych okolicznościach, przeprowadzić zaplanowaną lub awaryjną konserwację (w tym tymczasowe zawieszenie Usług, jeśli to konieczne) w celu utrzymania lub modyfikacji sieci lub dowolnego urządzenia kończącego sieć („NTE”) (w tym oprogramowania) , który jest własnością Naszą lub naszych dostawców i jest zainstalowany w Twojej siedzibie, umożliwiając Ci korzystanie z Usług.

  11. Jeśli Konto Klienta VoIPstudio lub numer telefonu zostaną zamknięte lub zawieszone z jakiegokolwiek powodu, Klient może nie być w stanie wykorzystać pozostałego kredytu VoIP. Klientowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanego kredytu VoIP. Pozostały kredyt nie może również zostać przypisany do zaległych faktur ani wykorzystany jako płatność za inną usługę.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!