VoIP phone service background VoIP phone service background VoIP phone service background

Umowa dotycząca poziomu usług

Wstęp

Niniejsza Umowa o poziomie usług reguluje korzystanie z usług zgodnie z Warunkami między VoIPstudio.com a Tobą i jest włączona do Regulaminu. VoIPstudio.com może od czasu do czasu aktualizować, poprawiać, modyfikować lub uzupełniać niniejszą Umowę o poziomie usług. Terminy pisane wielką literą, użyte w niniejszym dokumencie, ale nie zdefiniowane w inny sposób, będą miały znaczenie określone w Umowie. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Umową o poziomie usług a Warunkami obowiązują Warunki.

 1. Usługa

  VoIPstudio.com podejmie komercyjnie uzasadnione starania, aby świadczyć Usługi zgodnie z planem lub planami zakupionymi lub subskrybowanymi w ramach Twojego Konta.

 2. Dostępnośc usługi

  1. Definicja

   VoIPstudio.com zapewni dostępność usług na poziomie co najmniej 99,999% mierzoną w skali miesiąca kalendarzowego. „Dostępność usługi” jest definiowana jako zdolność Użytkownika w ramach Twojego Konta do (a) wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych za pomocą Usług oraz (b) dostępu do funkcji, takich jak poczta głosowa, IVR, grupy dzwonków i inne korzystające z Usług, pod warunkiem, że Twoje konto jest aktywne i włączone. Utrata dostępności usług spowodowana (i) problemami pozostającymi poza rozsądną kontrolą VoIPstudio.com, w tym między innymi atakami typu „odmowa usługi” lub podobnymi, DDoS, rozpoznawaniem nazw DNS, wygaśnięciem nazwy domeny, awarią sprzętu, dostępnością w Internecie, atakami SYN i innymi zdarzeniami lub jakiekolwiek inne zdarzenie siły wyższej lub (ii) inne kwestie poruszone w niniejszej Umowie o poziomie usług zostaną wyłączone z obliczeń dostępności usług.

  2. Obliczenia

   Aby obliczyć dostępność usług, VoIPstudio.com wykorzystuje kombinację metod, w tym analizę dzienników zarówno z systemu monitorowania zdarzeń VoIPstudio.com, jak i elementów infrastruktury, których to dotyczy, oraz porównywanie tych wyników z raportami klientów w celu określenia faktycznych ram czasowych. Utrata dostępności usługi krótsza niż pięć minut nie będzie uwzględniana przy obliczaniu dostępności usługi.

  3. Kredyt za dostępność usługi

   Z zastrzeżeniem prawidłowego przedłożenia wniosku o kredyt dostępności usług i spełnienia innych warunków w niniejszym dokumencie, jeśli dostępność usług na Twoim koncie w dowolnym miesiącu kalendarzowym jest niższa niż 99,999%, VoIPstudio.com przyzna kredyt („kredyt za dostępność usługi”) zgodnie z następującym harmonogramem:

   Dostępność usługi*Kwota zwrotu jako % miesięcznej opłaty za usługę, której dotyczy problem *

   99.0% do 99.999% 3% naliczonych opłat miesięcznych

   98.0% do 98.99% 5% naliczonych opłat miesięcznych

   95.0% do 97.99% 5% naliczonych opłat miesięcznych

   90.0% do 94.9% 25% naliczonych opłat miesięcznych

   89.9% lub poniżej 2,5% przyznawane za każdy 1% utraconej dostępności do maksymalnego całkowitego limitu kar

   * Jeśli okres subskrypcji Usługi, której dotyczy problem, jest krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy, Kredyt za Dostępność Usługi zostanie dostosowany proporcjonalnie

   Aby poprosić o kredyt za dostępność usługi, (a) Twoje konto musi mieć dobrą opinię w VoIPstudio.com, (b) musisz otworzyć zgłoszenie pomocy technicznej w administracyjnym panelu sterowania, zgłaszając widoczną przerwę w świadczeniu usługi w ciągu 72 godzin od zdarzenia i zwrócić się o Kredyt za dostępność usługi. Żądania Kredytu Dostępności Usług muszą zawierać daty i określone godziny, w których Klient chce otrzymać Kredyty Dostępności Usług.

   VoIPstudio porówna informacje dostarczone przez Ciebie z danymi, o których mowa w punkcie 2.2 powyżej. Kredyt za dostępność usługi zostanie przyznany tylko wtedy, gdy VoIPstudio.com potwierdzi na podstawie tych danych, że kredyt za dostępność usługi jest dostępny.

   VoIPstudio.com obliczy Kredyt Dostępności Usług w oparciu o rodzaj konkretnej Usługi, dla której Dostępność Usługi była poniżej określonego poziomu, opłaty za daną Usługę oraz procent wszystkich jednostek, na które miało to negatywny wpływ. Na przykład, jeśli kredyt za dostępność usługi dotyczy dostępności usług 4 numerów przychodzących z 12 zakupionych numerów przychodzących, kredyt za dostępność usługi będzie obliczany jako 30% x miesięczna opłata za numery przychodzące x% naliczonej opłaty miesięcznej.

   Limity i jedyne środki zaradcze dotyczące całkowitej liczby kredytów w ramach niniejszej umowy SLA są określone w sekcji 3 niniejszej umowy dotyczącej poziomu usług.

 3. Całkowite limity kredytowe

  1. Kredyty całkowitej dostępności usług

   Całkowity Kredyt za dostępność usługi należny Użytkownikowi dla dowolnego Konta nie może przekroczyć 50% miesięcznych opłat pobieranych z tego Konta w miesiącu, na który ma zostać wydany Kredyt za dostępność usługi, chyba że kwota kredytu, która ma zostać przyznana, jest mniejsza niż 1,00 USD. W danym miesiącu kalendarzowym dostępny jest tylko jeden Kredyt za dostępność usługi. Niezależnie od wszelkich postanowień Umowy lub niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie usług, Kredyt na dostępność usług opisany w sekcji 2 niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie usług będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Użytkownika w przypadku utraty dostępności usług opisanej w tej sekcji lub naruszenia przez VoIPstudio.com Umowy lub niniejszej Umowy o poziomie usług.

  2. Łączne kredyty do odzyskania

   Całkowity Kredyt Odzyskiwania należny dla dowolnego Konta nie może przekroczyć 100% miesięcznych opłat pobieranych z tego Konta w miesiącu, za który ma zostać wydany Kredyt Odzyskiwania. W danym miesiącu dostępny jest tylko jeden kredyt na odzyskiwania. Niezależnie od postanowień zawartych w Regulaminie lub w niniejszej Umowie o poziomie usług, Kredyt za dostępność usług będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym na wypadek wszelkich strat wynikających z przerwania świadczenia usług.

  3. Brak zwrotu kosztów

   Kredyty służą wyłącznie do korzystania z Usługi i nie można ich wymienić na gotówkę ani żadnego rodzaju zwrotu.

 4. Wsparcie techniczne

  VoIPstudio.com podejmie wszelkie uzasadnione kroki i starania, aby pomóc Ci, za pośrednictwem autoryzowanych kontaktów z Twoim kontem, w założeniu i konfiguracji Twojego konta, uzyskaniu dostępu do Usług i innych problemów związanych z Usługami. Tylko osoby upoważnione do kontaktów z Kontem mogą żądać informacji, zmian lub pomocy technicznej zgodnie z Umową. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy technicznej w administracyjnym panelu sterowania VoIPstudio.com. Czas odpowiedzi pomocy technicznej VoIPstudio.com zależy od złożoności zapytania i liczby zgłoszeń wsparcia.

 5. Zarządzanie

  1. Narzędzia do zarządzania kontem

   Za pośrednictwem swoich autoryzowanych kontaktów możesz zarządzać swoim kontem online VoIPstudio.com. VoIPstudio.com nie będzie wykonywać za Ciebie żadnych zadań, które można wykonać za pośrednictwem paneli kontrolnych.

  2. Konfiguracja niestandardowa

   Prośby o modyfikację standardowej konfiguracji Usług będą rozpatrywane indywidualnie. Zatwierdzenie takich modyfikacji będzie zależało wyłącznie od VoIPstudio.com. VoIPstudio.com nie gwarantuje żadnego konkretnego wyniku niestandardowych konfiguracji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany w działaniu Usługi lub awarie wynikające z niestandardowych konfiguracji.

  3. Usługi dodatkowe

   W przypadku zadań, których nie można wykonać za pośrednictwem administracyjnego panelu sterowania, możesz zlecić VoIPstudio.com wykonanie usług profesjonalnych. Żądanie będzie zawierało szczegółowy opis pracy oraz dozwolony czas, w odstępach półgodzinnych, na wykonanie pracy. VoIPstudio.com może ocenić i skorygować żądanie (w tym szacowaną liczbę godzin na wykonanie pracy) i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia każdego wniosku. Wszelkie dodatkowe usługi będą świadczone według standardowych stawek opublikowanych na VoIPstudio.com. Wszelkie usługi ratunkowe, które wymagają uruchomienia w ciągu 24 godzin, będą kosztować 1,5x standardowej stawki opublikowanej na VoIPstudio.com. VoIPstudio.com podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu wykonania żądanych dodatkowych usług. Jednakże nie gwarantuje żadnego konkretnego rezultatu świadczenia usług dodatkowych ani nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących takich dodatkowych usług, ani nie może być w żaden sposób pociągany do odpowiedzialności (w tym za jakiekolwiek kredyty) za zmiany w wykonaniu Usługi lub awarie wynikające z wykonywania zadań zleconych przez Ciebie. VoIPstudio.com może wymagać osobnej umowy na każdą z tych dodatkowych usług.

 6. Konserwacja

  1. Konserwacja planowa

   W celu utrzymania wydajności i bezpieczeństwa Usług, VoIPstudio.com przeprowadza zaplanowaną konserwację w ramach opublikowanych godzin. Konserwacja może wymagać zawieszenia określonych Usług w okresie jej trwania. Utrata dostępności usług spowodowana planową konserwacją nie będzie uwzględniana przy obliczaniu dostępności usług. VoIPstudio.com podejmie wszelkie uzasadnione starania, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem o wszelkich planowanych pracach konserwacyjnych, które mogą negatywnie wpłynąć na korzystanie z Usług.

  2. Konserwacja awaryjna

   VoIPstudio.com może wymagać wykonania konserwacji awaryjnej, w tym instalacji poprawek bezpieczeństwa lub wymiany sprzętu. VoIPstudio.com nie będzie w stanie powiadomić Cię z wyprzedzeniem w przypadku awaryjnej konserwacji. Utrata dostępności usług spowodowana konserwacją awaryjną zostanie wyłączona z obliczeń dostępności usług.

 7. Pojemność pamięci; Transfer danych; Zasoby serwera

  VoIPstudio.com nie ma kontroli nad ograniczeniami oprogramowania narzuconymi przez producenta oprogramowania. Nie można wykorzystywać nieograniczonej pojemności przechowywania danych do usług archiwizacji; w celu archiwizacji należy zakupić określone produkty i usługi do archiwizacji.

 8. Przywrócenie danych z żądania kopii zapasowej

  VoIPstudio.com prowadzi regularnie zaplanowane kopie zapasowe związane z Usługami, ale nie gwarantuje ich dostępności. Zakres i harmonogram tworzenia kopii zapasowych serwera zależy wyłącznie od VoIPstudio.com. Żądania przywrócenia danych zainicjowane przez Ciebie mogą być inicjowane za pośrednictwem administracyjnego panelu sterowania jako rozszerzone zgłoszenie serwisowe, z zastrzeżeniem dostępności odpowiednich Danych. VoIPstudio.com NIE ZACHOWUJE HISTORYCZNYCH KOPII ZAPASOWYCH.

 9. Zatrzymywanie danych

  VoIPstudio.com nie będzie odpowiedzialny za przechowywanie jakichkolwiek Twoich danych po zamknięciu konta. Twoje Dane mogą zostać usunięte natychmiast po zamknięciu Konta oraz z kopii zapasowych podczas zaplanowanej rotacji kopii zapasowych. VoIPstudio.com nie przywróci, nie udostępni na żadnym nośniku pamięci ani nie wyśle żadnych Danych dotyczących zlikwidowanych Kont, chyba że jest to wyraźnie określone w dostosowanej umowie o świadczenie usług. Twoim obowiązkiem jest wykonanie kopii zapasowej i migracja danych przed zamknięciem konta lub jakimkolwiek innym działaniem, które może prowadzić do usunięcia jakichkolwiek Twoich danych z usług. Więcej informacji na temat gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji o klientach można znaleźć w VoIPstudio.com - Polityka prywatności. VoIPstudio.com nie gwarantuje zgodności Usług z konkretną konfiguracją sprzętu lub oprogramowania klienta. Zachęcamy do omawiania wszelkich problemów technicznych i kompatybilności z naszym personelem pomocy technicznej.

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!