Do szybkiego poczytania | 09/11/2023

Dlaczego asertywna komunikacja jest skuteczną strategią?

VoIP phone service background
Komunikacja w biznesie

Komunikacja ma fundamentalne znaczenie w miejscu pracy i biznesie w coraz bardziej połączonym świecie. Umiejętność przekazywania wiadomości jest niezbędna, jeśli chodzi o skuteczną komunikację. Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie się z tym czasami niesie, asertywna komunikacja stała się kluczową strategią.

W tym artykule zagłębimy się w komunikację asertywną, jej zalety oraz to, jak można ją z powodzeniem zastosować w komunikacji wykorzystującej technologię VoIP. Dowiedz się, dlaczego asertywna komunikacja jest niezbędna do zwiększania wydajności, rozwiązywania konfliktów i wzmacniania relacji.

CZYM JEST ASERTYWNA KOMUNIKACJA?

Komunikacja asertywna to styl komunikacji, w którym osoba wyraża swoje myśli, opinie, pragnienia i potrzeby bezpośrednio, szczerze i z szacunkiem, bez bycia agresywnym lub pasywnym.

Celem asertywnej komunikacji jest znalezienie równowagi pomiędzy wyrażaniem tego, co się czuje i myśli, bez ranienia uczuć innych. Podejście to charakteryzuje się wyznaczaniem jasnych granic, aktywnym słuchaniem innych i poszukiwaniem konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Asertywna komunikacja promuje empatię, wzajemne zrozumienie i skuteczne rozwiązywanie problemów, dzięki czemu jest cenną strategią w różnych aspektach życia, w tym w miejscu pracy i relacjach międzyludzkich.

KORZYŚCI Z ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI 

Asertywna komunikacja oferuje kilka istotnych korzyści w różnych kontekstach:

 • Lepsze relacje osobiste: Wyrażając myśli i uczucia w sposób jasny i pełen szacunku, asertywna komunikacja wzmacnia relacje międzyludzkie, wspierając wzajemne zrozumienie i empatię.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów: Zdolność do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i znajdowania rozwiązań korzystnych dla obu stron jest charakterystyczną cechą asertywnej komunikacji.
 • Pewność siebie i poczucie własnej wartości: Ćwiczenie asertywnej komunikacji pomaga jednostkom rozwijać pewność siebie i poczucie własnej wartości, ponieważ czują się bezpieczniej w wyrażaniu swoich potrzeb i opinii.
 • Ustanawianie wyraźnych granic: Asertywna komunikacja pozwala jednostkom skutecznie wyznaczać osobiste granice, przyczyniając się do tworzenia atmosfery szacunku i zrozumienia.
 • Redukcja stresu: Unikając narastania urazy i frustracji, asertywna komunikacja przyczynia się do zmniejszenia stresu i niepokoju.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Otwarte wyrażanie pomysłów i opinii zachęca do współpracy i bardziej świadomego, sprawiedliwego podejmowania decyzji.
 • Większa empatia i aktywne słuchanie: Asertywna komunikacja promuje praktykę aktywnego słuchania, wspierając zwiększoną empatię i zrozumienie w interakcjach międzyludzkich.

JAK WYKORZYSTAĆ ASERTYWNĄ KOMUNIKACJĘ W FIRMACH KORZYSTAJĄCYCH Z VOIP

W firmach korzystających z systemów VoIP asertywna komunikacja jest kluczowa w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zwłaszcza gdy interakcje osobiste są ograniczone.

Przede wszystkim w interakcjach telefonicznych VoIP uczestnicy nie mogą polegać na sygnałach niewerbalnych, takich jak mowa ciała i mimika, aby zinterpretować znaczenie wiadomości. 

Często zdarza się, że ludzie czują się bardziej ograniczeni lub niekomfortowo w wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Brak sygnałów niewerbalnych, dystans fizyczny i obawa przed nieporozumieniami mogą wpływać na to postrzeganie. Dodatkowo oczekiwania dotyczące bardziej formalnej komunikacji w określonych kontekstach mogą sprawić, że ludzie będą niechętni do otwartego dzielenia się swoimi emocjami i opiniami.

Wreszcie, w przypadku braku obecności osobistej, asertywna komunikacja buduje silne relacje zawodowe i osobiste. Sprzyja zaufaniu i wzajemnemu zrozumieniu, niezbędnym do efektywnej pracy zespołowej i pozytywnych relacji ze współpracownikami, klientami i partnerami biznesowymi.

Komunikacja wewnętrzna

W środowisku biznesowym, które wykorzystuje VoIP do komunikacji wewnętrznej, asertywna komunikacja jest podstawowym filarem promowania wydajnego i opartego na współpracy środowiska pracy.

Jasność oczekiwań i celów

Ta forma komunikacji zaczyna się od  jasnej komunikacji. Liderzy muszą upewnić się, że pracownicy rozumieją oczekiwania i cele organizacji. Jednocześnie pracownicy powinni mieć swobodę wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb w pracy.

Przykład: W firmie, która wykorzystuje wewnętrzną sieć komunikacyjną VoIP do koordynowania zdalnych zespołów, kierownik projektu organizuje konferencję online, aby przekazać cele nowego projektu. Podczas spotkania ustalają cele, harmonogram i znaczenie współpracy za pośrednictwem VoIP, aby mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu się rozumieją.

Otwartość na informację zwrotną

Niezbędne jest tworzenie środowiska, w którym opinie są mile widziane i konstruktywne. Zarówno liderzy, jak i pracownicy powinni chcieć przyjmować informacje zwrotne otwarcie i z szacunkiem. Obejmuje to chwalenie osiągnięć, docenianie wysiłków i zwracanie uwagi na obszary wymagające poprawy bez uciekania się do destrukcyjnej krytyki.

Przykład: Pracownik korzysta z funkcji czatu online, aby przekazać szefowi opinię na temat ostatniego projektu. Pracownik chwali pomyślne aspekty projektu i oferuje konstruktywne sugestie dotyczące ulepszeń.

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Asertywna komunikacja jest również kluczowa dla rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. Nieporozumienia i różnice zdań mogą pojawić się w każdym miejscu pracy. Ważne jest, aby pracownicy czuli się swobodnie, wyrażając swoje obawy, a strony zaangażowane w konflikt powinny szukać rozwiązań opartych na współpracy i szacunku.

Przykład: Dwóch członków zespołu nie zgadza się co do przydziału zadań. Spotykają się podczas rozmowy wideo VoIP, aby omówić tę kwestię. Obydwoje wyrażają swoje poglądy z szacunkiem i szukają rozwiązania, które zapewni sprawiedliwy podział obowiązków.

Otwarta i oparta na współpracy komunikacja

Pracownicy powinni swobodnie dzielić się swoimi pomysłami, sugestiami i obawami, wiedząc, że zostaną wysłuchani z szacunkiem. Wspólne podejmowanie decyzji jest również istotnym aspektem asertywnej komunikacji w VoIP.

Przykład: Podczas spotkania online pracownik proponuje innowacyjny pomysł na nadchodzący projekt. Członkowie zespołu uważnie słuchają i dyskutują o skutecznym włączeniu koncepcji do planu.

Komunikacja zewnętrzna

W VoIP asertywna komunikacja ma kluczowe znaczenie w budowaniu silnych relacji z klientami i zarządzaniu udanymi interakcjami. Oto konkretne strategie promowania asertywnej komunikacji w komunikacji zewnętrznej:

Empatia i zrozumienie

Kiedy klient komunikuje się z agentem za pośrednictwem VoIP, konieczne jest okazanie empatii i zrozumienia jego potrzebom i obawom. Aktywne słuchanie i pokazywanie, że rozumiesz ich sytuację, pomaga w nawiązaniu pozytywnej relacji.

Przykład: Agent call center VoIP odbiera telefon od klienta, który ma problem z produktem. Agent aktywnie słucha obaw klienta, wyraża empatię dla jego sytuacji i stara się w pełni zrozumieć problem przed zaoferowaniem rozwiązań.

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Kiedy klient wyraża sprzeciw lub niezadowolenie, ważne jest, aby podejść do konfliktu z szacunkiem. Wysłuchiwanie obaw, uznawanie ich punktów widzenia i wspólna praca nad znalezieniem rozwiązania korzystnego dla obu stron to kluczowe elementy asertywnej komunikacji.

Przykład: Klient dzwoni na infolinię, aby zgłosić problem z rozliczeniami. Agent słucha klienta, potwierdza jego obawy i współpracuje z klientem, aby rozwiązać problem w sposób uczciwy i zadowalający.

Jasna i zwięzła komunikacja

Skuteczna komunikacja polega na przekazywaniu informacji w sposób jasny i łatwo zrozumiały. Unikanie niepotrzebnego żargonu technicznego i udzielanie zrozumiałych wyjaśnień gwarantuje, że Klient zostanie poinformowany o istotnych szczegółach i dostępnych możliwościach.

Przykład: Klient dzwoni do firmy w celu uaktualnienia planu. Agent wyjaśnia dostępne opcje, związane z nimi koszty i zalety każdej opcji w sposób jasny i zwięzły, unikając niepotrzebnego żargonu technicznego.

Odpowiadanie na potrzeby klientów

Każdy klient jest wyjątkowy, a asertywna komunikacja polega na zadawaniu pytań, aby zrozumieć jego potrzeby. Przed zaoferowaniem rozwiązań istotne jest poznanie oczekiwań i wymagań klienta, aby móc dostosować odpowiedzi w sposób spersonalizowany.

Przykład: Agent call center zajmujący się sprzedażą VoIP dzwoni do potencjalnego klienta. Zamiast nalegać na szybką sprzedaż, agent zadaje pytania, aby zrozumieć potrzeby i wymagania klienta, zanim zaoferuje spersonalizowane rozwiązanie.

Radzenie sobie w sytuacjach niezadowolonych klientów

Czasami klienci mogą wyrazić swoje niezadowolenie z usług lub produktów. Asertywna komunikacja wymaga radzenia sobie w takich sytuacjach ze spokojem i szacunkiem. Uwzględnienie obaw klienta i zobowiązanie się do zbadania i rozwiązania problemów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pozytywnych relacji.

Przykład: Klient dzwoni, aby wyrazić swoje niezadowolenie z usługi VoIP. Agent spokojnie słucha klienta, bierze pod uwagę jego obawy i zobowiązuje się do zbadania i rozwiązania problemu, zachowując przy tym pełną szacunku postawę.

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU

Oprócz tego, że jest cennym narzędziem w codziennych interakcjach pracowników, asertywna komunikacja jest również niezbędna w przywództwie. Liderzy, przełożeni i wysocy rangą pracownicy mogą ją wykorzystać do doskonalenia różnych aspektów organizacji, takich jak tworzenie środowiska opartego na zaufaniu, inspirowanie pracowników do osiągania celów czy budowanie silnych zespołów.

Co więcej, na poziomie bardziej strategicznym asertywni liderzy z  większym prawdopodobieństwem utrzymają swoje pozycje w dłuższej perspektywie, ponieważ mogą angażować się w trudne rozmowy, podejmować trudne decyzje i pewnie radzić sobie w złożonych sytuacjach. Ta pewność w wyrażaniu pomysłów, opinii i myśli, pomimo doświadczeń innych, przekłada się na solidne zarządzanie.

Uczciwość i przejrzystość charakteryzujące asertywną komunikację znajdują również odzwierciedlenie w zarządzaniu, dodając liderom autentyczności i wiarygodności. Dodatkowo umożliwia praktyczne wyznaczanie granic, mówienie „nie” nieuzasadnionym prośbom i formułowanie jednoznacznych próśb o sprawną delegację. Ta umiejętność zarządzania konfliktami z szacunkiem i rozwiązywania złożonych problemów staje się strategicznym atutem przywództwa.

NARZĘDZIA I TECHNIKI WSPIERAJĄCE ASERTYWNĄ KOMUNIKACJĘ ZA POMOCĄ VOIP

Narzędzia i techniki są niezbędne do skutecznego wyrażania myśli i są potrzebne w środowisku VoIP w celu promowania asertywnej komunikacji.

Trening umiejętności komunikacyjnych

Aby zachęcić do asertywnej komunikacji w środowisku VoIP, kluczowe znaczenie ma zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Dzięki symulacjom komunikacji i sesjom szkoleniowym pracownicy mogą rozwinąć pewność siebie i umiejętności skutecznego i pełnego szacunku wyrażania swoich myśli i potrzeb.

 • Symulacje komunikacyjne: Podczas szkoleń korzystaj z symulacji komunikacyjnych scenariuszy komunikacji VoIP, aby pracownicy mogli ćwiczyć asertywne reakcje w rzeczywistych scenariuszach. Pomoże im to w wyrażaniu swoich potrzeb i opinii z szacunkiem.
 • Sesje szkoleniowe online: oferuj sesje szkoleniowe online na temat asertywnej komunikacji, zawierające praktyczne wskazówki i przykłady zastosowania jej w komunikacji VoIP.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii w VoIP

Zastosowanie zaawansowanych technologii w VoIP może znacząco usprawnić asertywną komunikację. Nagrywanie rozmów i transkrypcje zapewniają cenne informacje zwrotne i dokumentację rozmów. Integracja systemów CRM z VoIP pozwala także na bardziej spersonalizowaną i efektywną komunikację z klientami.

 • Nagrywanie rozmówFunkcja nagrywania rozmów w rozwiązaniach VoIP umożliwia pracownikom przeglądanie swoich interakcji w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy w ich asertywnej komunikacji.
 • Transkrypcje rozmów: Automatyczne transkrypcje rozmów mogą zapewnić pisemny zapis rozmów, ułatwiając późniejszą analizę i informacje zwrotne w celu poprawy komunikacji.
 • Systemy zarządzania relacjami z klientamiIntegracja CRM z platformą VoIP umożliwia agentom obsługi klienta dostęp do najważniejszych informacji o klientach podczas rozmów, pomagając im skuteczniej i bardziej asertywnie dostosowywać komunikację.

Skuteczny nadzór i informacja zwrotna

Odpowiedni nadzór i informacja zwrotna są istotnymi elementami wspierania asertywnej komunikacji w technologii VoIP. Nadzór w czasie rzeczywistym pozwala na interwencję, gdy jest to konieczne, a pozytywna i konstruktywna informacja zwrotna pomaga pracownikom w ulepszaniu komunikacji. Monitoring i analiza danych to także cenne narzędzia oceny i poprawy jakości interakcji VoIP.

 • Pozytywna i konstruktywna informacja zwrotna: Regularnie przekazuj pracownikom informacje zwrotne na temat ich komunikacji, podkreślając to, co robią dobrze i sugerując konkretne ulepszenia. Informacje zwrotne można uzyskać poprzez przeglądanie nagrań rozmów lub ocenę interakcji w czasie rzeczywistym.
 • Monitorowanie i analiza danych: Użyj narzędzi analizy danych, aby ocenić jakość interakcji VoIP i zidentyfikować wzorce komunikacji, które mogą wymagać poprawy.

WNIOSEK

Asertywna komunikacja jest niezbędnym zasobem do optymalizacji komunikacji VoIP, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w firmie. Umożliwia efektywną interakcję, budowanie trwałych relacji i wzmacnianie przywództwa, co skutkuje bardziej produktywnym i pomyślnym środowiskiem pracy.

Dlatego inwestowanie w rozwój umiejętności asertywnej komunikacji oraz wdrażanie zaawansowanej współpracy i technologii VoIP to kluczowe kroki dla teraźniejszości i przyszłości każdej organizacji. W ten sposób firmy mogą zapewnić skuteczną komunikację, solidną współpracę i inspirujące przywództwo, czyli kluczowe elementy sukcesu w konkurencyjnym świecie biznesu.

Jeśli jesteś zainteresowany wypróbowaniem usługi VoIP oferującej wszystkie zaawansowane funkcje dostępne na rynku, może warto wypróbować ją w swojej firmie? Zarejestruj się już dziś, aby skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego — nie jest wymagana karta kredytowa!

Wszystko gotowe żeby skorzystać z VoIPstudio?

Zacznij darmowy 30 dniowy okres próbny, bez podawania danych karty kredytowej!

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Tysiące firm na całym świecie zaufało VoIPstudio oraz powierzyło nam swoją komunikację biznesową. Dlaczego nie zaufasz nam i Ty?

Rozpocznij okres próbny! Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny

Rozpocznij darmowy 30 dniowy okres próbny teraz, dane Twojej karty kredytowej nie są potrzebne!